Återvunnet vatten blir allt mer populärt

I dag leder allvarlig torka till stora ekonomiska förluster, hundratusentals människor saknar fortfarande säker tillgång till rent vatten och många livsviktiga vattenresurser sinar eller förorenas. Att lösa dessa vattenutmaningar kommer att kräva en mängd olika slags lösningar, varav en är återvunnet vatten.

Tidigare har kommuner försökt öka vattenförsörjningen genom att leta efter nya källor, till exempel genom att avsalta havsvatten. Nu har fokus riktats mot att effektivisera användningen av vatten genom att återvinna och återanvända det.

Med hjälp av beprövad teknik kan man genom vattenåtervinning och vattenåteranvändning producera vatten av hög kvalitet, ofta till en lägre livscykelkostnad jämfört med att utveckla nya vattenförsörjningsalternativ. Nya försörjningsalternativ kan innebära att man måste ansöka om rättigheter till en ny vattenkälla, borra djupare brunnar eller dimensionera om rörledningsnät, vilket leder till ökade driftkostnader för pumpning och behandling. Vattenåtervinning och vattenåteranvändning å andra sidan ger en resilient vattenkälla som inte påverkas av torka och kan ge sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Den allmänna uppfattningen om återvunnet vatten förändras

Historien visar att vatten- och avloppssektorn är mycket konservativ och därför är det trögt att införa nya metoder. De största problemen vid införandet av återanvändning har varit den allmänna acceptansen, krav från myndigheter och finansieringsmöjligheterna.

Det ser dock ut som att den allmänna uppfattningen håller på att förändras. En färsk undersökning genomförd av Xylem i Kalifornien visar att 76 procent av invånarna som deltog anser att återvunnet vatten bör användas som en långsiktig lösning oberoende av torka. I många länder har man diskuterat behovet och dragit i gång flera initiativ för att främja införandet av vattenåtervinning och vattenåteranvändning.

Qatar har för avsikt att öka sin återanvändningskapacitet med 24 procent under de närmaste fyra åren. Saudiarabien planerar att återanvända 100 procent av allt vatten i de stora städerna till 2025. Singapore planerar att tredubbla vattenåteranvändningen till 2060. EU-kommissionen publicerade EU:s strategi för kretsloppsekonomi i slutet av 2015, vilken består av politiska initiativ till en övergång från en konsumtionsbaserad ekonomi till en återvinnings- och återanvändningsbaserad ekonomi. I Kina ställs också krav på återanvändning genom handlingsplanen för förebyggande och kontroll av vattenföroreningar, finansiering för offentlig-privat partnerskap (PPP) och avloppsvattentariffer.

Kvaliteten på återvunnet vatten behöver regleras

Reglerna och föreskrifterna för vilken vattenkvalitet som krävs för olika återvinningssyften är fortfarande begränsade. Vissa av reglerna har många år på nacken och behöver uppdateras så att de återspeglar den rådande vattenkrisen och dessutom tar hänsyn till dagens tekniska förutsättningar.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

– Vi på Xylem menar att nationella regeringar och lokala myndigheter bör arbeta för att harmonisera dessa lagar och regler så att de tillåter att återvunnet vatten används både som allmänt bruksvatten och som dricksvatten. I USA har Kalifornien varit en föregångare när det gäller utvecklingen av vattenåteranvändningsstandarder. De används nu som modell när andra delstater ska utarbeta sina egna regelverk, säger Abigail Antolovich, Water Reuse Business Development Manager på Xylem.

Det växande behovet av återanvändning som dricksvatten och andra tillämpningar för odrickbart bruksvatten driver utvecklingen och anpassningen av återanvändningsreglerna i mångas delstater i USA för att lösa de lokala problemen och i förlängningen främja olika återanvändningsprojekt.

Olika användningar och behandlingsmetoder för återvunnet vatten

Återvunnet och återanvänt vatten kan användas för en mängd olika ändamål i både hushåll och företag, till exempel:

– Bevattning i jordbruk för både livsmedelsproduktion och annat
– Bevattning i städer, till exempel av parker, gräsmattor, golfbanor och andra grönområden i tätorter
– Industriell användning i kyltorn, rengöring av utrustning och processvatten
– Återföring till vattenmagasin genom direktinsprutningsbrunnar och indirekt naturlig återföring
– Bruksvatten för brandbekämpning, rengöring av gator och spolning av toaletter
– Återanvändningsvatten som är direkt drickbart

Torka är inte alltid den drivande faktorn bakom återanvändning. Xylem har ett antal projekt där problemen med torka egentligen inte är något bekymmer, till exempel i Minnesota och Pennsylvania, förklarar Antolovich:

– Man har börjat undersöka möjligheterna att förvalta sin vattenportfölj och hur vattenåteranvändning skulle kunna tas upp i den övergripande försörjningsstrategin. Även om det har funnits mycket vatten här möter man på vissa håll en ökad konkurrens om vattenförsörjningen eller restriktioner för utsläpp i miljökänsliga områden och här inför man återanvändningsprojekt.

Det finns ofta en idé om att det finns en universallösning för vattenåteranvändning som passar alla. Men det behövs olika kvalitetsstandarder beroende på hur det behandlade vattnet är avsett att användas, till exempel för bevattning, direkt eller indirekt som dricksvatten eller som vattenkälla till industrin. De finns många olika typer av behandling och behandlingskombinationer och Xylem samarbetar med sina kunder för att ta fram en lösning som är ändamålsanpassad.

Xylem tillhandahöll exempelvis processkedjan för en vattenåteranvändningsanläggning i södra Doha i Qatar. Den levererar upp till 220 000 m³ återvunnet vatten per dygn. Processen bygger på en Sanitaire ICEAS-installation följt av ett UF-system. Xylem har för närvarande ytterligare fyra återanvändningsanläggningar under uppbyggnad i Mellanöstern. Samtliga är baserade på företagets ICEAS SBR-teknik med kompletterande behandlingsprocesser, bland annat en UV-lösning från Wedeco.

Avancerad forskning och innovation inom återvunnet vatten

– Förutom sin egen forskning stöder Xylem forskning om vattenåteranvändning genom partnersamarbeten med större forskningsinstitut. Exempel på sådana partner är Svenska miljöinstitutet (IVL), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Water Environment and Reuse Foundation och University of Arizona. Dessa samarbeten bidrar till Xylems innovationsarbete, vilket har lett fram till utvecklingen av ny och effektivare återanvändningsteknik, säger Christoph Kullmann, Director of Strategy för Treatment Business på Xylem.

Tillsammans med Svenska miljöinstitutet (IVL) har Xylem till exempel studerat åtta olika behandlingssystem baserade på redan befintlig vattenbehandlingsteknik. Systemen har utvärderats och optimerats i pilottester och på ett antal fullskaliga anläggningar runtom i världen. Resultaten från studien visar hur man kan bygga och driva återanvändningsanläggningar så kostnadseffektivt och hållbart som möjligt, beroende på anläggningens storlek, vattenkvalitetens nivå och ett antal andra faktorer. Du kan läsa hela rapporten här.

– I decennier har Xylem hjälpt kommuner runtom i världen att ge sina dyrbara vattenresurser ett andra liv genom att ta vatten som använts från kommunala och industriella system och hjälpa till att återvinna det i hushåll, jordbruk, trädgårdar och nya industriprocesser, säger Kullmann.

Pumpar och omrörare från Flygt, biologiska behandlingssystem från Sanitaire, filter från Leopold, UF-membran, system för desinficering med UV-ljus och ozon från Wedeco samt analysinstrumentering från YSI hjälper kommuner att utvinna värde från avloppsvatten, samtidigt som konsumentsäkerheten garanteras, miljön förnyas och pengar sparas.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV