Lösningen på problemen med sedimentering i dagvattenbassänger

När ovädret slår till är fördröjningssystem för dagvattnet av avgörande betydelse för att förhindra översvämning och skydda samhällen. Sedimentering kan dock vara ett stort problem i dagvattenbassänger. Läs vidare om hur ett reningsverk i Belgien löste det här problemet med hjälp av Xylems teknik och ingenjörer.

Tätbebyggda områden är särskilt utsatta vid allvarliga väderhändelser. I städer är ytorna mindre genomträngliga, så dagvattenavrinningen ökar vilket leder till ökad risk för översvämningar och för att kombinerade avloppssystem flödar över. Dagvattenfördröjning är ett sätt att få bukt med detta.

Dagvattenfördröjning är ett sätt att hantera dagvatten som minskar höga toppflöden till normala nivåer genom att använda bassänger eller tankar. I dessa bassänger eller tankar samlas dagvatten som sedan sakta släpps ut i nätet igen i kontrollerade nivåer.

Dagvattenfördröjning hjälper inte bara till att stoppa översvämningar och förhindra att kombinerade avloppssystem flödar över utan kan också se till att kritiska processer som vattenrening fungerar. Det är en optimal kontrollösning för att reglera dagvattenflödet och kan implementeras på flera olika sätt. Det finns bland annat infiltrationstankar, djupa fördröjningstunnlar och alternativa system som SMART-tunneln i Kuala Lumpur som är en kombinerad motorväg- och dagvattentunnel.

Men dagvattenfördröjningssystem är också förknippade med en del utmaningar, främst när det gäller sedimentering och rengöring.

Undviker sedimentering i fördröjningsbassänger för dagvatten

Sedimentering i fördröjningsbassänger kan orsaka stank och föroreningar. I svåra fall kan sedimenteringen sätta igen pumpar om den mottagande stationen töms på en gång utan att fasta ämnen sedimenteras kontinuerligt.

I Xylems ”Complete Guide to Stormwater Management” kan du läsa om hur olika metoder att tömma och rengöra fördröjningsbassänger för dagvatten påverkar sedimenteringen. Till exempel kan omrörare användas för att undvika sedimentering i fördröjningstankar. Då hålls de fasta ämnena suspenderade och det blir en jämn blandning.

Problem med slamavlagringar i fördröjningsbassänger i Belgien

Ett av de dagvattenfördröjningsprojekt som Xylem nyligen genomfört var på ett avloppsreningsverk i Rosières i Belgien. Anläggningen, som drivs av ett interkommunalt bolag i Vallonien, är den näst största i regionen och renar avloppsvatten för mer än 100 000 invånare. Driftledarna hade ständiga problem med slamavlagringar i två fördröjningsbassänger för dagvatten.

Fördröjningsbassängerna anlades som en säkerhet för samhället som skulle förhindra att avloppsvattensystem flödar över vid oväder. Bassängerna var nyrestaurerade för att uppfylla de senaste europeiska standarderna. Men problemen i dessa två bassänger fortsatte orsaka störningar i anläggningen och blev en riktig utmaning för reningsverkets driftledare.

Huvudkällan till problemen var att dagvattenavrinningen drog med sig fin sand som gjorde vattnet slipande. Sanden påverkade den jämna blandningen i avloppet som är nödvändig för att behandla överskottsslam. Detta orsakade avlagringar av slam i botten av de två fördröjningsbassängerna. Det gjorde det också problematiskt och dyrt att göra rent i bassängerna eftersom tankbilar och dyra dräneringslösningar behövdes för att hantera slammet.

Förbättrar bassängernas blandnings- och rengöringskapacitet

Tillsammans med det interkommunala bolaget i Vallonien och ett team civilingenjörer hjälpte Xylem till att utveckla en teknisk lösning som förbättrade bassängernas blandnings- och rengöringskapacitet.

Nya luft-vatten-ejektorer utrustade med pumpar med pumphjul av hårdjärn ersatte de tidigare hydroejektorerna som inte fungerade tillräckligt. Dessa är avsedda att spola bort sediment från botten, skapa ett bulkflöde, suspendera partiklar och till sist ge en mer homogen blandning.

Bättre konstruktion och underhåll förhindrar sedimentering

Man gick igenom båda bassängernas konstruktion för att komma fram till hur man bäst skulle kunna påverka de olika faserna blandning, tömning och rengöring.

Det ledde fram till att en dräneringsgrop integrerades vid kanten av varje bassäng och att varje botten fick en 1 % lutning för att minska risken för problem med sedimentering, särskilt under utdragna torrperioder. Ett enhetligt drift- och underhållsprogram för rengöring inrättades också för att uppnå optimal prestanda.

Detta fördröjningsprojekt har förbättrat avloppsvatten- och dagvattenbehandlingen för hela provinsen Vallonska Brabant. Regionens avloppssystem i nu mycket bättre rustat för att kunna hantera oväder och dagvatten i framtiden.

Vill du veta mer om dagvattenfördröjning?

Ladda ned handboken: The Complete Guide to Stormwater Management

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV