Viktigt att skydda sig mot svavelväte vid arbete i avloppssystem

På morgonen måndagen den 16 januari 2017 fick fyra anläggningsarbetare anställda av en privat byggentreprenör rycka ut efter klagomål om översvämmade avlopp i Key Largo, Florida, USA. En arbetare tog bort brunnslocket och klev ned i det 4,5 meter djupa dräneringshålet. Han blev tyst och svarade inte de andra. Ytterligare en arbetare klev ned för att hjälpa honom. När också han blev tyst klev en tredje person ned.

Man tillkallade hjälp. En frivillig brandman från Key Largo, Leonardo Moreno, kunde inte ta sig ned med syrgastuben genom öppningen. I ett desperat försök att rädda arbetarna gick han ned utan den och förlorade medvetandet inom några sekunder. En annan brandman lyckades ta sig ned med syrgastub och drog upp Moreno. Hans tillstånd var kritiskt och han fick föras till sjukhus. Värre gick det för arbetarna Elway Gray, Louis O’Keefe och Robert Wilson. Alla tre dog av svavelväteförgiftning.

Tyvärr är detta inte en helt ovanlig incident.

Vad är svavelväte?

Svavelväte är en färglös, giftig gas som kan bildas när organiska ämnen som ruttnande vegetation eller avloppsvatten som transporteras i ett avloppssystem bryts ned. Svavelväte (H2S) är lika giftigt som cyanid och är den näst vanligaste orsaken till dödliga gasolyckor på arbetsplatser efter kolmonoxid. I USA står svavelväte (H2S) för 7,7 procent av dessa fall.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Varför bildas svavelväte (H2S) i avloppssystem?

Svavelväte (H2S) bildas genom anaeroba processer i det tunna slamskiktet som bildas på insidan av avloppsrörets väggar när organiska material i kloakerna bryts ned. Bildandet av svavelväte i avloppsvatten beror huvudsakligen på
• flödeshastigheten i rören

 • rörets lutning
 • temperaturen
 • förekomsten av sulfat
 • pH-värdet
 • tillgången på syre
 • hålltiden i systemet.

Varför är svavelväte (H2S) så farligt? Förutom den generella toxiciteten har svavelväte (H2S) vissa egenskaper som gör det särskilt farligt:

Brant exponeringsresponskurva. Exponeringsresponskurvan, som visar tiden till dödlighet som en funktion av koncentrationen, är extremt brant. Vid 50 ppm (miljondelar) är det bara obehagligt men inte dödligt, vid 300 ppm inträffar döden efter några timmar och vid 1 000 ppm inträffar döden inom mindre än 10 sekunder.

Omedelbar medvetslöshet. Det har länge varit känt att svavelväte (H2S) orsakar omedelbar medvetslöshet vid förhållandevis låga nivåer, uppskattningsvis redan vid så lågt som 250 ppm. En medvetslös person har ingen möjlighet att fly. Om det medvetslösa offret räddas och kommer ut i friska luften är skadorna möjliga att behandla. Men om offret arbetar ensam eller en arbetskamrat försöker göra en räddningsinsats och själv blir medvetslös kan exponeringen av svavelväte bli utdragen och potentiellt dödlig redan vid svavelvätekoncentrationer som normalt inte anses vara dödliga.

Slutna utrymmen. Svavelväte (H2S) är något tyngre än luft. Det gör att det samlas i utrymmen under markytan. Inom avloppsindustrin finns det mängder av underjordiska utgrävningar för ventilationskammare och avloppspumpstationer.

Dryckesburkseffekten. När en oöppnad burk med kolsyrad dryck skakas och sedan öppnas övergår kolsyran i vattnet till gasform med en explosiv verkan – så explosiv att personen som öppnar burken ofta blir genomblöt av drycken. Svavelväte är 10 gånger mer lösligt i vatten än kolsyra. En huvudavloppsledning kan innehålla stora mängder av oupptäckt svavelväte som är löst i avloppsvattnet. När avloppsvattnet rörs upp, till exempel när pumpar går i gång, uppstår en ”dryckesburkseffekt” som resulterar i att giftiga gasmoln bildas.

Ingen varnande lukt. Svavelväte (H2S) har en mycket karakteristisk lukt som påminner om ruttna ägg. Vid låga till mycket låga koncentrationer kan människor känna och identifiera lukten. Men vid nivåer över 100 till 150 ppm, alltså precis då koncentrationerna börjar bli farliga, uppstår en neurotoxisk effekt som förlamar luktsinnet – vår viktigaste varningssignal försvinner.

Skydda sig mot svavelväte

Eftersom svavelväte bildas under nedbrytningen av organiska ämnen är det ett centralt inslag i vår bransch. Det finns sätt att skydda arbetare. Och det viktigaste sättet är att ha ett omfattande program med riktlinjer för hur man går ned i slutna utrymmen och utbildning för arbetarna.

Det är viktigt att planera innan någon går ned. Under denna planering ska följande arbete utföras:

 • En behörig person ska bedöma om det finns slutna utrymmen på arbetsplatsen. Den behöriga personen har den kunskap och utbildning som krävs för att kunna bedöma farorna i en situation och befogenhet att stoppa arbetat om det behövs för att kunna göra tekniska modifieringar (blockeringar av inkommande ledningar, komplettera med förstärkt ventilation med mera). Om det finns faror i det slutna utrymmet för dem som eventuellt går ned där, klassificerar den behöriga personen det normalt som ett utrymme som kräver särskilt tillstånd.
 • De potentiella farorna i det slutna utrymmet ska identifieras.
 • Tekniska modifieringar ska användas, som källisolering eller ordentliga ventilationsmetoder för att så långt möjligt avlägsna eller kontrollera potentiella faror i utrymmet.
 • Atmosfären ska testas före tillträde beträffande syrenivåer, brandfarliga och giftiga ämnen och skiktade atmosfärer. Om luften i ett utrymme inte är säker för arbetare måste det fastställas om den kan förbättras genom ventilation eller andra tekniska kontroller så att de kan arbeta säkert i utrymmet. Det måste också fastställas om personer som använder tryckluftsmask får tillträda utrymmet.
 • Metoderna för att ta sig ned i och upp ur utrymmet ska identifieras.
 • Det ska säkerställas att personlig skyddsutrustning liksom annan nödvändig utrustning finns tillgänglig.
 • Räddningsrutiner ska fastställas.
 • Det ska säkerställas att det finns en räddningsplan, att alla känner till räddningsplanen och att räddningsutrustningen finns tillgänglig på fältet.

Medan personer finns i det slutna utrymmet:

 • Faror, framförallt atmosfäriska faror, i utrymmet måste fortsätta övervakas.
 • Kommunikationen är alltid viktig: mellan arbetarna inne i det slutna utrymmet och dem som befinner sig utanför, men också för att det kan finnas flera entreprenörer som utför andra arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen.
 • Externa inspektörer som övervakar slutna utrymmen måste säkerställa att obehöriga arbetare inte går ned i dem.

Utrustning: Den personliga skyddsutrustningen som behövs avgörs av typen av slutet utrymme och farorna förknippade med det. Det är viktigt att ordentlig utbildning ges i hur  den personliga skyddsutrustningen ska användas och underhållas. Särskild uppmärksamhet ska ges till myndighetskraven när andningsskydd eller syrgasapparat behövs eftersom andningsskydd kan kräva ytterligare utbildning eller tillstånd.

Förutom personlig skyddsutrustning kan exempelvis följande utrustning behövas vid arbete i slutna utrymmen:

 • provnings- och övervakningsutrustning
 • kommunikationsutrustning
 • belysningsutrustning
 • ventilationsutrustning
 • stegar
 • hämtningsanordningar
 • barriärer

För mer information är amerikanska arbetsmiljömyndighetens faktablad ”Confined Spaces in Construction: Sewer Systems” (”Slutna utrymmen inom byggindustrin: kloaksystem”) en utmärkt utgångspunkt.

Av Amy Forsgren, Markus Holmberg och dr Per Hedmark, Xylem Inc.

PRENUMERERA PÅ MAKING WAVES

Denna artikel publicerades första gången i september 2017 i tidskriften Municipal Sewer & Water, som utges av COLE Publishing Inc. Återpubliceras här med tillstånd.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV