Nilen skyddas mot föroreningar med Xylems övervakningsteknik

Via ett program för vattenkvalitetsövervakning på Nilen samlas värdefulla data in som hjälper regeringen att undersöka och skydda floden mot föroreningar. Med 30-minutersintervall sänder 20 övervakningsstationer utrustade med Xylems YSI-sonder vattendata direkt till miljöministeriet. Läs om hur lösningen ökar medvetenheten och förser lagstiftarna med information.

Nilen står för 95 procent av Egyptens vattenförsörjning. Flodens vatten används för att bevattna landets grödor, producera energi åt industrin och förse nästan alla 99 miljoner invånare med dricksvatten. Längs sin 6 600 kilometer långa väg genom öknar, odlingar och städer levererar Nilen dyrbart vatten men för även med sig enorma mängder föroreningar.

– Nilen, som rinner genom Egyptens tätbefolkade huvudstad Kairo, utsätts för stora påfrestningar genom bland annat olagliga utsläpp av orenat spillvatten från fabriker och föroreningar orsakade av båtar och fartyg och annan nedskräpning, säger Hassan al Salem, Xylems YSI-analysexpert för Mellanöstern och Afrika.

Längs sin väg är floden svårt angripen av vattenogräs som bromsar upp flödet. Höga temperaturer, onormala pH-värden, höga nivåer av lösta organiska ämnen (DOM), kemikalier från dåligt renat industrispillvatten och avloppsvatten förvärrar situationen, tillägger Mohamed abd Elnasser, eftermarknads- och supporttekniker på Giga System, en YSI-partner till Xylem baserad i Kairo.

Lagkrav på realtidsövervakning av avloppsvatten

– Föroreningarna resulterar i att befolkningen drabbas av många sjukdomar till exempel njur- och leversvikt. Detta kostar landet miljontals [egyptiska] pund och påverkar egypternas möjligheter att leva ett normalt liv, säger abd Elnasser.

Pressen på regeringen att göra någonting åt föroreningarna har enligt al Salem blivit allt större på senare år i takt med att vattenkvaliteten fortsatt försämras.

– De befintliga lagarna har inte förrän nu lett till rättsliga påföljder då problemen med vattenkvaliteten ökat. Regeringen har därför satt in viktiga och ambitiösa åtgärder  för att komma till rätta med problemet genom att stifta lagar och etablera ett övervakningsnät på Nilen, förklarar abd Elnasser.

Landets parlament har nu godkänt en miljölag som innebär att alla industrianläggningar måste övervaka sin egen avloppsvattenkvalitet i realtid och rapportera dessa data till miljöministeriet, säger abd Elnasser. Lagen granskas för närvarande av ministern.

Xylems YSI-sonder sänder vattendata via cellsignal

Medan det regelverk som ska tvinga de verksamheter som släpper ut förorenat och avloppsvatten i Nilen att ta sitt ansvar utformas av regeringen åligger det miljöministeriet att försäkra sig om att reglerna följs genom att utföra ett omfattande kontrollarbetet.

Sayed Mostafa, ansvarig för centrala vattenkvalitetsförvaltningen på egyptiska miljöministeriet, leder ett kontinuerligt vattenkvalitetsövervakningsprogram som för närvarande täcker nästan 1 000 kilometer längs Nilen med 20 övervakningsstationer. Programmet som startade i mitten av 2015 börjar i övre Nilen och har allteftersom utökats norrut mot deltat.

Varje övervakningsstation är utrustad med en EXO2 multiparameter-sond från YSI. Var 30:e minut mäter sonderna en rad olika vattenkvalitetsparametrar, bland annat temperatur, konduktivitet, salthalt, totala andelen lösta fasta ämnen, löst syre (DO), pH och fluorescerande lösta organiska ämnen (fDOM). Dessa data överförs sedan till miljöministeriet via cellsignal.

Foto: Mohamed Abd Elnasser och Mostafa Ahmed på Giga Systems installerar en YSI EXO2-sond längs Nilen (foto av Mahmoud Diab).

– Kontinuerlig övervakning med 30-minutersintervall har gjort det lättare att upptäcka kortvariga händelser som troligen skulle ha missats om samma platser hade kontrollerats med traditionella stickprover. Genom att övervaka olika parametrar samtidigt kan man se vissa mönster för hur olika parametrar hänger ihop och få mer meningsfulla data som kan användas för att förkasta icke-logiska data och toppar, säger abd Elnasser.

Skapar en medvetenhet om föroreningarna i Nilen

De data som samlas in från vattenkvalitetsövervakningsstationerna har redan gett flera fördelar. Till exempel har man börjat få ett grepp om nivåerna och typerna av föroreningar på olika sträckor längs floden.

– Huvudskälet är att förstå effekten av dessa föroreningskällor, få bevis för eventuella överträdelser, spåra de åtgärder som vidtas för att minimera det dåliga beteendet och följa upp resultatet av tillämpningen av reglerna. Dessa data kan också användas som en värdefull källa i forskningssyfte, säger abd Elnasser.

Enligt Sayed Mostafa har industrier i närheten av övervakningsstationerna redan skärpt kvalitetskontrollen av vattnet de släpper ut i floden, trots att den nya lagen ännu inte har börjat gälla.

Sänder data med radio-, mobil eller satellitmodem

Giga Systems har anslutit varje sond till en Storm3-datainsamlare för att kunna garantera ett jämnt dataflöde från fältet till ministeriet.

– Storm3-datainsamlaren gör det möjligt att välja radio-, mobil- eller satellitmodem eller antenn. Den integrerade GSM-GPRS-enheten passar oss bäst eftersom de övervakade stationerna finns överallt i landet och det är billigare att använda mobilnätet än satellitkommunikation, säger abd Elnasser.

– Vi använder programvaran Storm Local för att samla in data från alla övervakade platser. Den upprättar en punkt-till-punkt-förbindelse och gör de säkrare att överföra data till molnet, säger han och tillägger att molnet erbjuder ett flexiblare sätt att dela data med andra användare.

Övervakning leder till en ljusare och renare framtid

Då vattenkvalitetsövervakningsnätet på Nilen ska byggas ut räknar abd Elnasser med att ministeriet har nytta av ett programvarupaket för att kunna undersöka och analysera viktig information från denna enorma datamängd.

Men som hundratals generationer av egypter ligger hans fokus först och främst på den fantastiska floden. Han hoppas att övervakningsprogrammet kommer att förändra Nilens hälsotillstånd på ett betydelsefullt sätt.

– Nilen har varit, är fortfarande och kommer alltid att vara källan till liv i Egypten. Att hålla den i gott skick är en avgörande fråga för Egypten, säger abd Elnasser.

Läs hela reportaget och mer på Mission: Water

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV