Smart vatten: lösningar för avloppsvattenrening

Genom att använda smart vattenteknik kan avloppsreningsverk optimera processer och kraftigt sänka energianvändningen. Här kan du läsa mer om hur två reningsverk minskade energianvändningen med mer än 90 procent med hjälp av intelligent utrustning och realtidsövervakning.

Avloppsvattenrening innebär många utmaningar för ett reningsverk, såväl på daglig basis som på lång sikt. Utrustningen måste fungera effektivt, energianvändningen måste optimeras och olika krav från myndigheter och på rapportering måste uppfyllas, allt inom ramen för begränsade budgetar och resurser.

Smarta vattenlösningar erbjuder nya sätt att lösa utmaningar och möjligheter med avloppsvatten. Ett sätt för avloppsreningsverk att komma i gång med smart vattenteknik kan vara att använda intelligent utrustning som självoptimerande omrörare och pumpar.

Nästa steg kan vara att ansluta den intelligenta utrustningen med sensorer och till trådlösa nätverk. Det gör att reningsprocessen kan skötas i realtid, vilket underlättar både beslutsfattande och regelefterlevnad.

Reningsverk kan också analysera alla data de samlar in med avancerade algoritmer. Med den här sortens digitala lösningar justeras reningsprocessen automatiskt så att utrustning, energianvändning och resurser kan optimeras.

Xylems smarta vattenteknik för avloppsvattenrening

Xylem har tagit fram intelligent avloppsvattenutrustning som kan leverera snabba resultat. Till exempel är Xylems Flygt 4220 utrustad med en integrerad variabel frekvensomformare, vilket är unikt för en omrörare. Tack vare dessa avancerade styrenheter kan omröraren justera tryckkraften och energiförbrukningen allteftersom förhållandena förändras. Den har också funktioner för kontinuerlig kommunikation med operatören. Omröraren kan enkelt fjärrstyras av operatörer eller med andra system som SCADA eller systemstyrenheter via ModBus.

Vattenverk kan också använda Xylems OSCAR-system med DINO-styrenheter och kraftigt sänka energiförbrukningen. Styrsystemet justerar automatiskt den nödvändiga luftningstiden i rötkammaren utifrån avlästa kaliumnivåer. DINO-styrenheten alternerar aeroba, anoxiska och anaeroba förhållanden i rötkammaren för att optimera den totala kväve- och fosforbehandlingen samtidigt som energiförbrukningen minimeras.

Kundexempel: City of Albion, Michigan, USA

Smart omrörare sänker energianvändning med 92 procent

Utmaning:Ett avloppsreningsverk i Albion ville se hur andra aspekter av reningsprocessen påverkas av en optimerad omrörning. Anläggningen har en konventionell aktivslamprocess med två parallella reningslinjer. Operatörerna ville testa om en modulering av omrörningshastigheten minskade halten löst syre, vilket skulle kunna göra det lättare att avlägsna biologisk fosfor och minska kemikalieanvändningen och energiförbrukningen.

Lösning och resultat:Xylems omrörare Flygt 4220 placerades i en syrefri tank och ersatte den befintliga kompakta omröraren som konstant drog 1,3 kW. Den nya omröraren drog till en början 0,53 kW när den alstrade samma tryckkraft som den gamla omröraren gjorde med 1,3 kW. I slutet av testningen drog Flygt-omrörare endast 0,10 kW med oförändrad omrörningseffekt, vilket motsvarade endast åtta procent av den gamla omröraren energianvändning. Läs mer.

Kundexempel: reningsverket i Green Lake, USA

Smart system sänker energianvändningen med 95 procent

Utmaning:Reningsverket i Green Lake, USA, tampades med ökade driftkostnader till följd av stigande priser på energi och kemikalier och striktare bestämmelser för utsläppsnivåer. För att lösa dessa utmaningar genomfördes en studie av avancerad processtyrning i en aerob rötkammare på reningsverket.

Lösning och resultat: Den aeroba rötkammaren utrustad med Xylems OSCAR-system med DINO-styrenheter minskade kväve- och fosfornivåerna i återflödet till huvudreningsprocessen med mer än 90 procent. Lösningen sänkte även energiförbrukningen med mer än 95 procent. Läs mer.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV