Fem experter diskuterar smart vattenteknik och fördelarna med det

Smarta vattenlösningar håller redan på att implementeras världen över. Vi bad fem experter från vattenverk, forskningsinstitut och ideella organisationer redogöra för vilka de viktigaste utmaningarna är för vattenindustrin. De diskuterar hur smart vattenteknik kan bidra till att lösa dessa utmaningar och hur implementeringen av smart vattenteknik kan påskyndas.

1. ”Banbrytande lösningar på att hantera risker på nya och innovativa sätt”

Katharine Cross är programchef för Basins of the Future på International Water Association (IWA). IWA stöder vatten- och avloppshanteringen runtom i världen genom forskning och utveckling och genom att organisera evenemang för vattensektorn och påverka lagstiftning och politik.

Vattenindustrins utmaningar: ”Utmaningarna handlar bland annat om tillgången på vatten, den försämrade vattenkvaliteten och extrema väderhändelser som översvämningar och torka.”

Hur smart vattenteknik kan bidra: ”Smart vattenteknik skapar möjligheter att ta fram banbrytande lösningar på att hantera risker på nya och innovativa sätt. Genom att dela data och göra data tillgängliga, till exempel observerade data, medborgarforskning och modellering, kan vi optimera vattensystemen och skapa en beredskap för extrema väderhändelser som översvämningar och torka. Det kan också leda fram till innovativa lösningar som decentraliserade metoder som i sin tur kan bidra till att förbättra människors hälsa och tillgången till vatten- och sanitetssystem.”

Hinder för implementering: ”Ett av de största hindren för vattensektorn är att man inte vågar ta tag i riskerna. Den rådande inställningen är att man behöver hålla fast vi samma lösning för att den är det säkraste alternativet.”

Snabbare implementering: ”Implementeringen kan snabbas på om vi delar information och kunskap. Nätverk som IWA kan bidra till att överbrygga klyftan mellan innovation och praktisk tillämpning.”

2. ”Smarta vattenhanteringslösningar ger redan stora fördelar”

Stephanie Kuisma är projektansvarig på International Water Resources Association (IWRA), en ideell, icke-statlig organisation vars syfte är att förbättra och öka kunskapen om vattenfrågorna genom utbildning, forskning och informationsutbyte.

 Vattenindustrins utmaningar: ”En utmaning är klimatförändringen och osäkerheten som den skapar. En annan stor utmaning är att befolkningen växer, vilket medför att infrastrukturen närmar sig och överskrider sin kapacitetsgräns.”

Hur smart vattenteknik kan bidra: ”Implementeringen av smarta vattenhanteringslösningar ger redan stora fördelar runtom i världen – i stor och liten skala och i både u- och i-länder. Den största möjligheten med smart vatten är den förbättrade kvalitet och kvantitet det kan resultera i. Och fördelarna handlar inte bara vatten. Samhällen som använder dessa vattenresurser vinner ytterligare fördelar på ett mycket bredare plan.”

Hinder för implementering: ”Bristen på standardisering av teknik och data, vilket innebär att man som vattenchef ofta måste välja en teknisk bana som man sedan måste hålla fast vid. Ett annat hinder för implementeringen är oviljan att dela med sig av sina data.

 Snabbare implementering: ”Migreringen till smarta vattenlösningar kan också snabbas på genom att värdera de icke-ekonomiska fördelarna med smart vattenteknik – fördelar för samhället och för vattenanvändarna som inte nödvändigtvis går att kvantifiera som ekonomisk avkastning på investeringen.”

3. “En förändrad vision och dialog mellan alla intressenter”

Cléo Lossouarn är projektledare för sanitets- och stadsplanering på SIAAP, ett franskt allmännyttigt företag som transporterar och renar avloppsvatten, dagvatten och industriellt avloppsvatten för nio miljoner människor i Paris storstadsområde.

Vattenindustrins utmaningar: ”Att inkludera samtliga intressenter som hanterar vatten i samma område. Vi behöver verkligen verktyg som bidrar till att skapa en dialog mellan alla berörda parter.”

Hur smart vattenteknik kan bidra: ”Smarta vattenhanteringsverktyg resulterar i en förändrad vision och dialog mellan alla intressenter som verkar i samma område. Med hantering av föroreningsbelastning skulle kostnadsparametrar kunna integreras i verktyget för att sänka driftkostnaderna för systemet. Vi kan också integrera parametrar för att följa upp och övervaka vattenkvaliteten.”

Hinder för implementering: ”Ett problem är bristen på enhetlighet. Alla intressenter måste vara villiga att dela information och dela den på ett standardiserat sätt.”

Snabbare implementering: ”Att få alla berörda parter intresserade av smart vattenhantering och genomföra förändringen behöver vi värdera fördelarna och resultaten som de smarta vattenförvaltningsverktygen ger och förtydliga vad det skulle kosta att inte använda dem.”

4. “Hjälpa människor förstå och bedöma kvaliteten på vattnet de dricker”

Jinsuhk Suh är seniorforskare på institutet K-Water, som är ett sydkoreanskt statligt bolag som konstruerar, driver, administrerar och utvecklar anläggningar för vattenresurser, vattenverk, avloppsverk och förnybar energi.

Vattenindustrins utmaningar: ”I Sydkorea är den föråldrade infrastrukturen ett mycket allvarligt problem. En annan utmaning är att få människor att ändra sin syn på vatten och förstå att de kan dricka vattnet direkt från kranen.”

Hur smart vattenteknik kan bidra: ”Smarta verktyg ger kvalitetsdata som vi kan ge människor för att hjälpa dem förstå och bedöma kvaliteten på vattnet de dricker. En annan sak är att teknik som smarta vattenmätare gör det möjligt att mycket enkelt hitta problemställen i en rörledning för att prioritera vilka delar som ska bytas ut och underlätta långsiktig planering.”

 Hinder för implementering: ”Jag tror många operatörer inte vill byta ut sina system på grund av det extraarbete det kräver. Och eftersom vattenledningssystemen är under marken prioriteras de inte på samma sätt som övrig infrastruktur.”

Snabbare implementering: ”Att erbjuda utbildning och bygga förtroende är väldigt viktigt. Vi behöver få människor att ändra sin syn på vattnet de dricker.”

5. “En möjlighet att skaffa sig bättre kunskaper om den faktiska situationen”

Östen Ekengren är vice vd på Svenska Miljöinstitutet (IVL), ett statligt bolag som kombinerar tillämpad forskning och utveckling för att främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och samhället i stort.

Vattenindustrins utmaningar: ”Klimatförändringarna är den viktigaste frågan för de flesta av oss eftersom allt påverkas av dem. En annan utmaning är att vattensektorn inte är särskilt väl organiserad. Man har en organisation som ansvarar för avloppsvattenreningen och en annan som ansvarar för dricksvattensförsörjningen och ibland finns det inget samband mellan dessa två.”

Hur smart vattenteknik kan bidra: ”Smart vattenteknik ger en möjlighet att skaffa sig bättre kunskaper om den faktiska situationen, få ett bredare perspektiv och nya idéer till hur vatten kan användas. Jag tror ett mycket bra steg framåt för oss är att börja återanvända mycket mer av det vatten vi redan har behandlat och hitta nya sätt att behandla det på. Smarta mätare hjälper oss att förstå hur vatten används och hur användningen kan optimeras.”

Hinder för implementering: ”Ett hinder är pengar – företag har inte råd att göra investeringen. Ett annat är att städer sitter på mycket information men inte vill dela med sig av den. Personer som arbetar med vatten ska ha samma höga mål.”

 Snabbare implementering: ”Större öppenhet från kommunerna och dessutom mer samarbete mellan den privata sektorn och forskarvärlden. Det är vägen framåt.”

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV