Smart vatten: läckdetektering och förlustvatten

Vattenverk med föråldrad infrastruktur behöver smartare lösningar för att upptäcka läckor, minska förlustvatten och fatta mer välgrundade beslut. Här kan du läsa om hur vatten- och reningsverk i Singapore och Colorado, USA, använder Xylems smarta vattenteknik och sparar in både vatten och tiden det tar att bedöma rörledningarnas skick.

Vattenförvaltningar måste hantera akuta infrastrukturproblem som läckande rör, vattenledningsbrott och ineffektiv kapitalförvaltning. Framförallt förlustvatten är ett stort problem. Enligt en studie från Global Water Intelligence 2017 hade 24 procent av de länder som analyserades förlustvattennivåer på över 40 procent.

Men genom att använda intelligenta system och smart vattenteknik kan dessa utmaningar lösas på effektivare sätt. Intelligenta lösningar som består av utrustning, smarta nätverk och avancerade analyser kan hjälpa till att minska vattensvinnet och onödiga reparationer så att vattenförvaltningar får råd att investera i ny vatteninfrastruktur.

Xylems smarta vattenteknik för detektering och bedömning av läckor

Xylem har utökat sin portfölj med intelligenta produkter för att lösa vattenindustrins största problem. Xylem-företaget Pure Technologies erbjuder smarta lösningar för bedömning av skicket på rörledningar, läckdetektering i ledningar och övervakning. Visenti, som förvärvades av Xylem 2016, erbjuder mjuk- och hårdvarulösningar för smart vattenanalys samt detektering och förebyggande av läckor.

Ett exempel är Pure Technologies SmartBall som är en friflytande detekteringsplattform som kan användas medan rörledningen fortfarande är i bruk. Långa inspektioner kan utföras med en enda insats. SmartBall är utrustad med en ljudsensor som identifierar akustiska avvikelser i samband med läckage och luftfickor. Akustiska signaturer analyseras för att avgöra om det rör sig om läckage, luftfickor eller buller utifrån.

Ett annat verktyg för att bedöma skicket på rörledningar är Pures plattform PipeDiver. Det är ett flexibelt, fritt flytande verktyg som förflyttas med strömmen i rörledningen. Det har speciella elektromagnetiska sensorer som identifierar och lokaliserar förspänd armering, som är huvudstrukturelementet i spännbetongrör (PCP eller PCCP) och kan ge en första indikation på att ett rör är på väg att brista.

Visentis lösningar består av tre huvudprodukter: View, LeakView och SurgeView. View är Visentis huvudplattform för analys som gör det möjligt att samla in och analysera samtliga data på ett och samma ställe. LeakView och SurgeView består av hårdvara som kan spåra förlustvatten och upptäcka och lokalisera fel i rörledningar i realtid.

Kundexempel: Metropolitana Milanese, Italien

Tidigare oupptäckta läckor upptäcks och åtgärdas

Utmaning:Metropolitana Milanese sköter vattenförsörjningsnätet i Milano. Nätet består av mer än 2 295 kilometer rörledning. Vattenverket hade identifierat en viktig huvudledning som behövde inspekteras. Vattenledningen av 1 200 mm tjockt stål finns mitt i Milano. Huvudledningen installerades 1982 och är egentligen inte särskilt gammal, men dess betydelse för nätet gjorde inspektionen av den högprioriterad.

Lösning och resultat:Metropolitana Milanese inspekterade ett 9 kilometer långt avsnitt av ledningen med hjälp av läckdetekteringsverktyget SmartBall. Denna teknik valdes eftersom huvudledningen kunde vara i bruk under tiden, vilket var mycket viktigt. Under SmartBall-inspektionen hittades 23 stora läckor. Eftersom det totala flödet i ledningen är högt gick det inte att upptäcka läckorna med traditionell mätutrustning.

Kundexempel: Singapore Public Utilities Board

Förlustvattnet minskas till fem procent av allt producerat vatten

Utmaning:Singapore är en av de städer i världen som är värst utsatta för vattenstress. Markytan för att samla upp och lagra regnvatten är mycket begränsad. Vattnet kommer i dag från fyra källor: lokala vattentäkter, importerat vatten, renat återvunnet vatten och avsaltat vatten. Med den begränsade tillgången på vatten är vattenhushållning och minskat vattensvinn högsta prioritet för stadens vattenförvaltning.

Lösning och resultat:I Singapores dricksvattennät installerades drygt 300 Visenti-sensorer för att upptäcka läckor. Lösningen innehåller avancerade analyser som gör det möjligt att upptäcka läckor och bristningar i realtid, förutsäga behov och simulera drift. Genom att använda detta system kunde Singapore minska förlustvattnet till endast fem procent av allt vatten som produceras – en av de lägsta nivåerna i världen.

Kundexempel: Homestake Water Project, Colorado, USA

Rörinspektionstiden minskad från fem månader till en dag

Utmaning:Homestake Water Project är ett samriskprojekt mellan Colorado Springs och Aurora i USA. Syftet med projektet är att ta vatten från bergen och transportera till olika områden med sammanlagt nästan en miljon invånare. En del av projektet omfattade en 70 kilometer lång rörsträcka som tidigare varit hårt drabbat av mycket allvarliga problem. En bedömning av skicket i olika avsnitt av ledningen inleddes 2006 och tog fem månader att utföra fördelat över en femårsperiod.

Lösning och resultat:När det blev dags för nästa inspektion beslutade Homestake Water Project att använda PipeDiver-plattformen. Efter en noggrann planering genomfördes den elektromagnetiska besiktningen av samtliga 70 kilometer rör med PipeDiver på en enda dag. Plattformen lokaliserade och kvantifierade mängden förspänd armering och identifierade enskilda röravsnitt med ökad risk för utmattning. Projektledarna kunde tack vare detta fatta bättre beslut om vad som skulle repareras och bytas ut.

Artikelserie

I fokus: Smart vattenteknik och vattenhantering

Börja läsa

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV